Til forsiden
Velkommen til Skovens Helse
Helende meditation
Healing
Succeshistorier
Følsomme mennesker
Bitter fakta om sukker
Spontan helbredelse
Bønner
Nyttige informationer
Kost & gode råd
Prisliste
Åbne meditationer
Foredrag og Seminar
Kontakt
Forsiden
 
Mirakelhelbredelse i vor tid
[Nyttige informationer]

Af Ruth Olsen

Da TV-dokumentarserien "Åndernes magt" gled over skærmen i en del danske hjem, sad mange nok og følte sig temmelig mystificerede. Selvom vi lever i en tid, hvor man kan få kontakt med personer på den anden side af jordkloden på få sekunder og fjernstyre et køretøj rundt om Mars, har de fleste af os alligevel svært ved at forstå den usynlige energiverden.

Som omtalt i sidste IMPULS handlede TV-serien mest om, hvordan afdøde personer stadig kan husere på det fysiske plan, hvordan personer med særlige evner kan få kontakt med dem og få dem til at fjerne sig. Selv om man med kendskab til Martinus kosmologi godt ved, hvordan det hænger sammen, var det alligevel stærkt og tankevækkende at følge serien. Det hele var så nøgternt fremstillet, at ingen kunne nedgøre fænomenerne som indbildning, fusk osv. Mon ikke en del mennesker her fik anledning til at begynde på en åndelig opdagelsesrejse.

I TV-serien optrådte også en mirakelhelbreder - en nigeriansk præst, nu bosat i USA, Charles Ndifon. Da denne Charles holdt helbredelsesgudstjeneste i Holbæk, var vi nogle fra Klint, der tog ind for at se nærmere på "fænomenet". Jeg vil forsøge her at beskrive det, jeg oplevede, og de tanker, det for mig gav anledning til.

Ca. 1200 mennesker var mødt op i Holbækskolens store sal, og straks man trådte ind, mærkede man den stærke længselsenergi i lokalet. Medieomtalen af ham havde tændt håbet hos mange lidende mennesker. Tilliden til hans evner byggedes op, da han begyndte med at hidkalde personer med skavanker, han umuligt kunne have vidst noget om på forhånd. Eks: " Du, der sidder oppe på balkonen med smerter i nakken, kom herned! "Med hovedet stift og skævt kom en kvinde ned, gik gennem forsamlingen op til Charles - og kunne hurtigt forundret og glad atter smertefrit vende og dreje hovedet og ubesværet gå op på sin plads.

Det er Jesus, der gør det!

Han forklarede, det ikke var ham men Jesus, der helbredte. Han talte engelsk, og oversætteren fik mig til at forstå, hvor let misforståelsen om, hvorfor Jesus døde kunne opstå. Charles forklarede, at Jesus levede her på jorden og døde på korset for at vi kunne blive frelst dvs. lære at indse, hvordan vi skulle leve vort liv i kærlighed og tilgivelse. Oversætteren fik det derimod til at lyde, som om han døde for vores skyld, dvs. for at vi kunne få vor skyld tilgivet, og således blive frelst / helbredt. Og det er jo ikke helt det samme!

Ind imellem sang og spillede hjælperne, og vi blev alle bedt om at synge med og række armene i vejret med åbne håndflader. Så blev nogle af de med synlige skavanker kaldt op. Der blev atter bedt til Jesus om at hjælpe disse mennesker, og de blev bedt om at bekræfte, at de troede på, han kunne. Krykstokke blev lagt væk, folk gik raske og friske derfra med stokkene under armen, krumbøjede rankede sig smertefrit op, osv.

Troen på miraklernes mulighed var nu uden tvivl yderligere øget, og turen var så kommet til de mindre synlige sygdomme, f.eks. kræft, sukkersyge osv. Der er ingen tvivl om, at mange af de, der var åbne for det, nok også blev helbredt. Om alle blev helbredt, f.eks. en AIDS-patient, ved vi ikke. Charles påstod det og bad dem gå til deres læge næste dag og få det bekræftet. De tilfælde, som TV-udsendelsen fra efteråret fulgte op på, viste, at nogle fastholdt helbredelsen, andre faldt tilbage i sygdommen igen efter kort tid.

Noget af det kunne måske give skeptikere mindelser om gammel overtro og heksedoktorer. F.eks. når han med hånden på den syge og med høj røst i Jesu navn bad sygdomsdæmonen forlade den syges krop, og med et brag af et pust i mikrofonen råbte: GO! Det gav nærmest et mindre chok i forsamlingen. Men det forhøjede unægteligt stemningen af at overvære noget særligt. Situationen var mere følelses- end intelligenspræget!

Er der en logisk forklaring?

Definitionen på et mirakel er: "noget, vi ikke forstår", men derfor kan der jo godt være en logisk forklaring. Så jeg vil gøre et forsøg!

Det første spørgsmål jeg stillede mig selv var: hvorfor tager en afrikaner rundt i den rige del af verden og helbreder nogle mennesker for noget, der ofte er vel-levnedssygdomme, når der er så megen sygdom og lidelse i den fattige verden, han kommer fra? Det skal lige indskydes, at han ikke tager penge for det. Der går blot en indsamlingsdunk rundt, hvor man selv bestemmer om og hvor meget, man vil lægge i til dækning af hans hjælperes leve- og rejseomkostninger.

Det virker næsten som skæbnens ironi, især på et tidspunkt, hvor de store medicinalfirmaer kæmper for deres patentrettigheder og dermed indtjeningsmuligheder på bl.a. AIDS-medicin. Det må da vække til eftertanke hos de, der mener at vore små nådsensgaver (Ulands-bistand ) til den fattige udplyndrede 3. verden er for store ! Set fra forsynets side - altså ud fra den plan, vi ved, foreligger om, at de materialistisk indstillede mennesker i den rige verden nu skal vækkes til erkendelse af en højere åndelig verden - er det en genial udtænkt aktion.

For de materialister, der på denne måde på egen krop får lov at opleve en mirakelhelbredelse, må det virke stærkt, at ikke bare videnskaben, men også den statsorganiserede kristendom faktisk ikke anerkender fænomenet. De må altså begynde en åndelig udviklingsrejse i en lidt anden retning, hvis de skal finde svar på de spørgsmål, oplevelsen uundgåeligt rejser. De må - som vi alle må - ud på den besværlige rejse, der engang skal gøre uvidenhed til viden.

Og heri skal vi måske også finde forklaringen på, hvorfor nogle falder tilbage i sygdommen igen. De formår måske ikke at bruge miraklet til at begynde rejsen, dvs. begynde at ændre noget reelt i deres liv og tænkning. Vi ved, at intet sker tilfældigt, alt har et formål. Sygdomme er normalt et budskab til os, men et mirakel kan være et nok så stærkt budskab. Det afhænger af, hvor vi hver især står. Måske skal sygdom være en del af læreprocessen i den aktuelle inkarnation, men det kan også være, et mirakel skal være det...

Nogle ser sygdom som konsekvens af dårlig karma fra tidligere liv og dermed svært at undgå. Men ifølge åndsvidenskaben kan skæbnebuernes tilbagevenden afbøjes, hvis vi ændrer vort liv og energiudstråling til noget mere positivt og dermed beskyttende. Derfor ser vi også en hel del helbredelser, som lægerne ikke forstår og bare kalder "spontan-helbredelser". I øvrigt understregede Charles, at det ikke var svært at helbrede, problemet var, om man kunne fastholde helbredelsen ved at ændre sit liv. Hvis vi har lært det, sygdommen skulle lære os, og vi derfor har harmoniseret vort energimønster, kan kroppen, dvs. det fysiske energifelt, åbenbart ret hurtigt finde tilbage i sin normale sunde tilstand.

Ifølge åndsvidenskaben foregår helbredelsen først i vore åndelige, altså stråleformige, legemer. Herfra forplanter de højere elektriske vibrationer, dvs. bevidsthedsenergierne, sig via nerver, blodomløb osv. til det fysiske legeme. Vort helbred afhænger således af de elektriske impulser, som vore tanker er. De kan være negative og nedbrydende for organismen, eller kærlige og opbyggende. Det sundeste tankeklima er det samme som "den hellige ånd", dvs. universets grundlæggende kærlighedsenergi. Det gælder om at udvikle sig hen imod at komme i resonans med denne universets skabende kraft.

På baggrund af dette bliver mirakelhelbredelser ikke ren mystik. Når den lille sorte mand, Charles, med sin kærlige energiudstråling, formår at få en stor skare mennesker til at åbne sig og "svinge med" - i hvert fald for en tid - så kan disse energier altså helbrede, dvs. kroppens energimønster ændres og dens egen regenerationsevne får et vældigt skub.

Naturvidenskabeligt set.

Pionererne indenfor lægevidenskabelig forskning viste for snart 100 år siden, at sygdomme oftest skyldes forstyrrelser af cellernes normale svingninger. Da man fandt ud af, at energien til disse svingninger ikke hidrørte fra varmeenergi eller kemisk energi, dvs. maden, mente man, de måtte komme fra elektromagnetiske stråler udefra. Men altså kun fra den stråling, der havde den rette frekvens, dvs. som var i resonans med cellernes egen-svingning. På det grundlag søgte man at helbrede med forskellige former for elektroterapi. Disse metoder blev som bekendt i mange år stemplet som kvaksalveri.

Forskningen er dog fortsat, især i Sovjetunionen. Det er nu blevet påvist, hvordan levende organismer har et elektromagnetisk informationssystem, hvor bølgernes frekvens, pulsform, polarisation osv. er det afgørende, idet det er i disse komplicerede mønstre, informationen ligger. Det er også påvist, hvordan levende celler har et stående bølgefelt, som er et samspil af lysbølger og lydbølger, og som regulerer den fysiologiske koordination, fordi de virker som bærere af biologisk information. Her spiller DNA-molekylerne en særlig rolle ved at absorbere almindelige stråler og sende dem ud igen som laserstråler, dvs. med samordnede frekvenser. Laserstråler har vist sig at have ubegrænsede evner til at formidle information, jfr. holografien. (V.Schjelderup: "helbredelsens grunde", Munksgaard 1991)

Som vi ser, bekræfter forskningen således Martinus` analyser af kroppen som et elektrisk system, et kompliceret mønster af hvirvlede energier, der styres af elektriske impulser. Forskellen er, at videnskaben endnu ikke er klar over, at de elektromagnetiske energier dybest set er bevidsthedsenergier. Det, de kalder elektricitet, er kun dens virkninger, nemlig af spændingen mellem en plus-pol og en minuspol. I en levende celle er kernen positivt ladet og membranen negativt ladet, således at en normal rask celle har en spænding på 70 mV (mikrovolt), en cancercelle f.eks. har en spænding på 10 mV. En syg celle er alt for positivt ladet, fordi den negative pol, membranens energi, er for svag. Kosmologisk set har den altså for meget tyngdeenergi i forhold til følelsesenergi.

Det gælder om at genoprette den sunde balance ved at styrke følelsesenergien dvs. den såkaldt negative ladning. Hvis man ved, hvordan det kan gøres, kan helbredelse ret hurtigt ske. Der diskarnerer faktisk hvert sekund 10 mill. celler i vores krop, og inkarnerer ligeså mange nye. Da celler har en livlig indbyrdes kommunikation, vil nye sunde celler kunne påvirke de syge og få overtaget, når de bliver mange nok. Så også naturvidenskabeligt anes årsagerne til en hurtig ændring af kroppens energimønstre og dermed helbredelse. Åndsvidenskabeligt ser det mere klart ud: vi skal simpelthen formindske tyngdeenergien i vort tankeklima. Lettere sagt end gjort!

Noget er dog stadig mystik.

Men der er stadig en del, jeg ikke helt forstår. F.eks. helbredte Pater Pio i 1947 en blind pige. Hun var født uden pupiller i øjnene, men hun har lige siden været normalt seende - stadig uden pupiller! Man kan altså ved hjælp af sine åndelige legemers organer se i den fysiske verden, selv om det fysiske sanseapparat er defekt. Det gør man selvfølgelig også, når man har de såkaldte "ud-af-kroppen"-oplevelser. Men da har man jo for en tid løsrevet sig helt fra den fysiske krop. At man kan fungere helt normalt i verden med ét af sanseorganerne overført til de åndelige legemer, er for mig stadig lidt svært at fatte. Men der er jo nok en logisk forklaring, selv om jeg ikke kan se den - endnu.

Alt i alt kan vi konkludere, at vort helbred i høj grad afhænger af, hvilke bevidsthedsenergier, vi "besætter" vor fysiske materie-krop med. Når mirakelhelbrederen Charles uddriver "sygdomsdæmoner", betyder det vel bare, at han får den syge til at fjerne de negative tanker og lade universets kærlige grundenergi "besætte" kroppen i stedet. Eller uddriver han rent faktisk de usunde mikroorganismer, der er inkarneret i den syges krop?

En dansk mirakelhelbreder.

 

.
Skovens Helse  ·  Dorrit Kristensen  ·  Bjergvej 32  ·  9330 Dronninglund  ·   Telefon 2076 3715  ·  skovenshelsegmail.com
Rolex (and its suppliers) arguably produces rolex replica uk some of finest watch parts and components in the world. There really aren't that many (or any) aftermarket companies or individuals who can copy what Rolex does precisely. For that reason, rolex replica uk hates the idea that people might be wearing watches with the Rolex name on it that aren't perfectly up to snuff with Rolex quality. In the luxury world, image and perception are everything, and rolex replica sale doesn't want anyone to view their products which may be modified and believe that what they are seeing is a perfect representation of Rolex's work. Of course aftermarket customers replica watches uk could just remove the Rolex replica watches name off the dials of the customized Rolex timepieces, but that would be really eroding at the whole concept, wouldn't it? In regard to George Bamford, "Rolex" is really very much part of the replica watches sale point.